Aegaeon, 19x27 Inches, oil on acrylic sheet

Aegaeon, 19x27 Inches, oil on acrylic sheet

Jungle Cat, 14x22 Inches, oil on ceramic tile

Jungle Cat, 14x22 Inches, oil on ceramic tile

Athena, 14x19 Inches, oil on ceramic tile

Athena, 14x19 Inches, oil on ceramic tile

Eurybia, 19x27 Inches, oil on acrylic sheet

Eurybia, 19x27 Inches, oil on acrylic sheet

Prometheus, 14x26 Inches, oil on ceramic tile

Prometheus, 14x26 Inches, oil on ceramic tile